Chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh

04/09/2018 - 07:48

 - UBND tỉnh vừa đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ngoài các nội dung theo nghị quyết kỳ họp, thủ trưởng các sở, ngành rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các tờ trình, báo cáo phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các nội dung: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tờ trình về: phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2019; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2019; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh An Giang năm 2019; ban hành danh mục các dự án cần thu hồi và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019...

GIA MINH

Tin liên quan